ترید بهتر

نظریه شپارد

آموزش 32 : نظریه شپارد در بازارهای مالی

/post-38

نظریه ی شپارد درباره ی جانبداری از یک موضوع بدون بررسی درستی یا نادرستی آن موضوع است. این سو گیری غالبا به صورت نا آگاهانه در افراد انجام میشه که در نهایت به سوء تفاهم و اشتباه می انجامد. در این آموزش ما یاد میگیریم با استفاده از این نظریه بهتر به بازار توجه کنیم و در واقع این نظریه تاییدی بر استفاده ی دائم ما معامله گران در روش پرایس اکشن از تئوری خلاف هست که در آموزش گذشته بطور کامل به آن پرداختیم.