ترید بهتر

تشخیص پایان روند

آموزش 10 : شناسایی پایان روند

/post-16

در این آموزش چگونگی پایان یک روند صعودی یا نزولی را با توجه به سویینگ ها(چرخش های قیمت ) که چه شرایطی باید داشته باشند تا پایان روند قطعی شود یا خیر را  یاد میگیریم.